phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zasadnutie predsedníctva APVV 12. júna 2017

12. júna zasadalo predsedníctvo APVV. Popri bežnej agende sa sústredilo hlavne na finančné otázky a organizačné zmeny v Agentúre. Predsedníctvo prijalo informáciu, že do mesiaca budú uzavreté priebežné hodnotenia projektov zo všeobecných výziev 2014 a 2015, ako aj zmluvy na podporu projektov zo všeobecnej výzvy 2016. Predsedníctvo rozhodlo, že následne budú bežiace projekty ako aj nové projekty z VV 2016 financované v plnej výške odsúhlasenej odborovými radami. Financie budú poskytnuté v štandardnom termíne, tak ako aj v minulých rokoch.

Partneri verejného sektora

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v osobitnom registri pre osoby označené ako partneri verejného sektora, t. j. pre fyzické a právnické osoby, ktoré nadobúdajú verejný majetok alebo čerpajú prostriedky z verejných zdrojov v zákonom stanovených finančných limitoch.

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Výročná správa o činnosti APVV za rok 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2016. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.

VV 2016 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy VV 2016 vyhlásenej dňa 12. 9. 2016 agentúra zverejňuje dňa 12. 5. 2017 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Nová výzva Slovensko – Taiwan 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan).

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »