phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Výročná konferencia APVV 2017

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3. 10. 2017 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

Vyhlásenie Agentúry na podporu výskumu a vývoja k financovaniu projektov všeobecnej výzvy VV2016

Vzhľadom na meškanie vo financovaní projektov všeobecnej výzvy VV2016 a blížiacom sa termíne vyhlásenia všeobecnej výzvy VV2017 nám dovoľte podať nasledovné informácie.

Zasadnutie predsedníctva APVV 12. júna 2017

12. júna zasadalo predsedníctvo APVV. Popri bežnej agende sa sústredilo hlavne na finančné otázky a organizačné zmeny v Agentúre. Predsedníctvo prijalo informáciu, že do mesiaca budú uzavreté priebežné hodnotenia projektov zo všeobecných výziev 2014 a 2015, ako aj zmluvy na podporu projektov zo všeobecnej výzvy 2016. Predsedníctvo rozhodlo, že následne budú bežiace projekty ako aj nové projekty z VV 2016 financované v plnej výške odsúhlasenej odborovými radami. Financie budú poskytnuté v štandardnom termíne, tak ako aj v minulých rokoch.

Partneri verejného sektora

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v osobitnom registri pre osoby označené ako partneri verejného sektora, t. j. pre fyzické a právnické osoby, ktoré nadobúdajú verejný majetok alebo čerpajú prostriedky z verejných zdrojov v zákonom stanovených finančných limitoch.

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Výročná správa o činnosti APVV za rok 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2016. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »