phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v osobitnom registri pre osoby označené ako partneri verejného sektora, t. j. pre fyzické a právnické osoby, ktoré nadobúdajú verejný majetok alebo čerpajú prostriedky z verejných zdrojov v zákonom stanovených finančných limitoch.

Partnerom verejného sektora sa stáva aj dodávateľ partnera verejného sektora, ak dodané služby a práce súvisia so zmluvou a prekračujú v zákone uvedené finančné limity.

V zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. je prijímateľ verejných zdrojov povinný pred podpisom zmluvnej dokumentácie, resp. čerpaním verejných zdrojov byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho vzťahujú požiadavky na registráciu do registra partnerov verejného sektora.