phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vyhlásenie Agentúry na podporu výskumu a vývoja k financovaniu projektov všeobecnej výzvy VV2016

Vzhľadom na meškanie vo financovaní projektov všeobecnej výzvy VV2016 a blížiacom sa termíne vyhlásenia všeobecnej výzvy VV2017 nám dovoľte podať nasledovné informácie.

Agentúra bola zriadená zákonom č. 172/2005 Z. z. z 21. marca 2005, ktorý v §12 odseku 1. definuje jej postavenie a poslanie nasledovne: „Zriaďuje sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len "agentúra"). Agentúra je rozpočtová organizácia  so sídlom v Bratislave zapojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva. Agentúra je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov.“

Z tohto vymedzenia činnosti Agentúry vyplýva, že svoje poslanie si môže plniť len pri dostatočnom a stabilnom financovaní zo štátneho rozpočtu. Po výraznom poklese vo financovaní v roku 2009 sa doposiaľ nedostala na úroveň z pred daného obdobia. Pre svoju zmysluplnú existenciu potrebuje Agentúra aspoň 35 - 40 mil. €/rok na všeobecné výzvy a ďalšie adekvátne financovanie špecifických programov.

Od roku 2014 sa Agentúre darilo pravidelne každoročne vyhlasovať všeobecné výzvy, čo našlo pozitívnu odozvu v širokej vedeckej komunite. V minulom roku vláda schválila po dlhšej dobe aj programy Agentúry, ktoré jej umožňujú podporovať aj vládne priority v oblasti vedy, výskumu a inovácií (Uznesenie vlády č. 69 zo dňa 24. 2. 2016). Minister školstva predchádzajúcej vlády pán Juraj Draxler v roku 2016 navýšil prostriedky Agentúry pre všeobecnú výzvu VV2015 o 4 milióny Eur. Bol to nevídaný krok, ktorý viedol správnym smerom ku skutočnej, nielen proklamovanej, podpore slovenskej vedy z domácich prostriedkov. Jedným z dôsledkov tohto kroku bolo aj väčšie množstvo podporených projektov, čo sa prejavilo aj vo zvýšených požiadavkách na financie na rok 2017. Rozpočet Agentúry na rok 2017 je približne 30 miliónov Eur, čo znamená, že na pokrytie všetkých už zazmluvnených záväzkov Agentúre chýba k dnešnému dňu približne 5,15 miliónov Eur. V tejto sume nie sú zahrnuté vládou schválené programy Agentúry  a ani žiadne nové rozvojové aktivity.

O nedostatočnom pokrytí finančných záväzkov Agentúry si boli štátne orgány vedomé už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017, kde bol návrh Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport navýšiť rozpočet Agentúry o 10 miliónov Eur. Ako nás ešte v roku 2016 informoval minister školstva Peter Plavčan, táto požiadavka mala byť riešená rozpočtovým opatrením hneď začiatkom roku 2017, na čom sa dohodol s ministrom financií Petrom Kažimírom. Tento prísľub do dnešného dňa nebol zrealizovaný.

Treba zdôrazniť, že Agentúra si nemôže plniť uvedené záväzky pokiaľ Ministerstvo financií neposkytne Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu potrebný prisľúbený objem finančných prostriedkov.

Čo s týmto stavom?

Predstavitelia Agentúry vyvinuli nemalé úsilie na to, aby bol nedostatok financií vyriešený. Vďaka tomuto úsiliu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytlo zo svojich rezerv prostriedky, ktoré nám, aj keď s oneskorením, umožnili vyfinancovať bežiace všeobecné výzvy VV2014 a VV2015. V súčasnosti nie je pokryté financovanie všeobecnej výzvy VV2016 a bilaterálnej spolupráce so Srbskom.
Po rokovaniach s predstaviteľmi NR SR a Vlády SR máme prísľub, že financie budú uvoľnené pre Agentúru začiatkom budúceho týždňa, o čom Vás budeme v daný deň informovať na web stránke Agentúry.
V deň, keď budú financie uvoľnené je kancelária riaditeľa Agentúry pripravená expedovať zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na inštitúcie, ktoré granty získali a následne po podpísaní zmlúv previesť bezodkladne na tieto inštitúcie aj finančné prostriedky.
Keďže budú financie poskytnuté s meškaním oproti pôvodnému plánu, tak následne bude posunutý aj termín podávania ročných správ pre VV2016. Financie poskytnuté na rok 2017 bude možné čerpať do konca marca 2018.

Čo sa týka všeobecnej výzvy VV2017 - chceme ju vyhlásiť v čo najskoršom termíne, t.j. ešte v priebehu septembra.

Od roku 2018 je pre Agentúru plánovaný v rozpočte SR nárast financií na všeobecné výzvy a spustené by mali byť aj programy, na ktoré je tiež v rozpočte plánované finančné krytie, takže problémy z tohto roku by sa nemali opakovať, v prípade, že bude rozpočet prijatý v takom stave v akom je projektovaný.

Chápeme všetky obavy, pripomienky a problémy, ktoré táto situácia spôsobila a ospravedlňujeme sa za ne. Predstavitelia Agentúry však robili a aj robia všetko preto, aby túto situáciu čo najskôr vyriešili v prospech vedeckej komunity (J. M. je aj predstaviteľom prijímateľa, ako dekan FMFI UK a tak môžete veriť, že má aj ďalšiu osobnú motiváciu situáciu doriešiť).

Bratislava 8. 9. 2017
 

 
Jozef Masarik   Pavol Balžanka
Predseda predsedníctva APVV   Riaditeľ APVV