phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-MAD-01406 Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-01306 Vytvorenie virtuálneho laboratória na účinnú analýzu ligandov a ligand-receptor interakcií Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 257.00
(68 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-01106 Vrchné časti hydrotermálnych systémov s väzbou na ryolitový magmatizmus Geologický ústav SAV 2 522.00
(76 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-00606 Ochrana nervového systému - štúdia na modeli globálnej ischémie mozgu Neurobiologický ústav SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-00506 Identifikácia genotypov marhúľ pomocou mikrosatelitných markerov Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-00406 Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandmi Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-00306 Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní poľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-00206 In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického (ionizujúceho a neionizujúceho) žiarenia na bunky reprodukčných orgánov Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-00106 Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-BUL-023-06 Ochranárska genetika zriedkavých druhov drevín a živočíchov Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene 2 615.00
(78 800 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-018-06 Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 5 510.00
(166 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-017-06 Priestorová analýza a hodnotenie krajinnej štruktúry a zmien vo vybraných regiónoch Slovenska a Bulharska na základe údajov diaľkového prieskumu Zeme v období 1990 – 2006 Geografický ústav SAV 4 315.00
(130 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-015-06 Sociálne aspekty infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU v Žiline 5 510.00
(166 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-014-06 Systém hodnotenia a využitia kalov a vôd z čistiarní odpadových vôd v poľnohospodárstve Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 5 510.00
(166 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-013-06 Hodnotenie vplyvu kryokonzervácie na hlavné fyziologické a genetické charakteristiky in vitro regenerovaných rastlín Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 5 178.00
(156 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017