phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-0024-07 Makroekonomické modelovanie so zameraním na proces transformácie meny (euroizácie) v SR a ČR Ekonomická univerzita v Bratislave 3 120.00
(94 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Spoločenské vedy -
APVV-0660-06 Formovanie národných preferencií a členské stratégie v nových východoeurópskych štátoch Európskej únie: hľadanie novej rovnováhy medzi medzivládnym a nadnárodným Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 229 038.00
(6 900 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0660-06.pdf
APVV-0598-06 Psychický a molekulárny stres u detských onkologických pacientov v remisii Univerzita Komenského v Bratislave 31 467.00
(948 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0598-06.pdf
APVV-0372-06 Koncepcia vyučovacieho predmetu Etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta 87 034.00
(2 622 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0372-06.pdf
APVV-0073-06 Dynamické testovanie latentných učebných kapacít detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Prešovská univerzita v Prešove 256 522.00
(7 728 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0073-06.pdf
APVV-0044-06 Verbálne a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí v raných štádiách vývinu ako východisko vytvorenia skríningového testu vývinu komunikačného správania Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta 194 184.00
(5 850 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0044-06.pdf
APVV-99-019005 Nástroje zvyšovania transparentnosti a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora Transparency International Slovensko 113 689.00
(3 425 000 Sk)
VV 2005 Spoločenské vedy zk-apvv-99-019005.pdf
APVV-51-047505 Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989 Spoločenskovedný ústav SAV 287 492.00
(8 661 000 Sk)
VV 2005 Spoločenské vedy zk-apvv-51-047505.pdf
APVV-51-037405 Nová úloha menovej a fiškálnej politiky v malej, otvorenej a integrovanej ekonomike v ére globalizácie Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied 64 827.00
(1 953 000 Sk)
VV 2005 Spoločenské vedy zk-apvv-51-037405.pdf
APVV-51-000805 Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied 189 205.00
(5 700 000 Sk)
VV 2005 Spoločenské vedy zk-apvv-51-000805.pdf
APVV-20-049105 Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych detí Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psycholó 173 471.00
(5 226 000 Sk)
VV 2005 Spoločenské vedy zk-apvv-20-049105.pdf
APVV-20-038305 Kvalita života u pacientov s chronickou chorobou: viacúrovňový integratívny prístup Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav humanitných vied 220 540.00
(6 644 000 Sk)
VV 2005 Spoločenské vedy zk-apvv-20-038305.pdf
APVV-20-038205 Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období dospievania a ranej dospelosti Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav humanitných vied 243 344.00
(7 331 000 Sk)
VV 2005 Spoločenské vedy zk-apvv-20-038205.pdf
APVV-20-002805 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri vzniku krízových situácií v dopravnej infraštruktúre Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline 14 937.00
(450 000 Sk)
VV 2005 Spoločenské vedy zk-apvv-20-002805.pdf
APVT-99-028404 Slovensko a Čína. Problémy a výzvy vzťahov. Pro Oriente 62 371.00
(1 879 000 Sk)
VV 2004 Spoločenské vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

Dátum poslednej zmeny: 21.11.2016