Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-BUL-013-06 Hodnotenie vplyvu kryokonzervácie na hlavné fyziologické a genetické charakteristiky in vitro regenerovaných rastlín Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 5 178.00
(156 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-010-06 Inovácia sub-mikrometrovej elektrónovej litografie Ústav informatiky SAV 2 788.00
(84 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-009-06 Zhromažďovanie, hodnotenie a skríning krajových odrôd a miestnej zárodočnej plazmy – drobnozrnných strukovín, zelenín, kukurice a obilnín Výskumný ústav rastlinnej výroby-SCPV Nitra 3 223.00
(97 120 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-005-06 Návrh modifikovaných regulátorov pre riadenie nelineárnych systémov hydroelektrární Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 5 510.00
(166 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-002-06 Citlivá a špecifická detekcia COXIELLA BURNETII, etiologického agensu Q horúčky, metódami ROLLING CYCLE AMPLIFIKÁCIE a PROXIMITY LIGÁCIE Virologický ústav SAV 5 510.00
(166 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-BUL-003-06 Paralelné merania a štúdium tvorby námrazy na dvoch miestach v horských oblastiach Bulharska a Slovenska Geofyzikálny ústav SAV 5 510.00
(166 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-SRB-022-07 Historické kontakty medzi územiami dnešnej Vojvodiny a Slovenskej republiky. K problémom politických, kultúrnych a medzietnických vzťahov Filozofická fakulta UK 4 647.00
(140 000 Sk)
Slovensko – Srbsko 2005 - -
SK-SRB-020-07 In vitro regenerácia čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum), determinácia genetickej variability a vypracovanie efektívneho protokolu pre genetickú transformáciu Vaccinium sp Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV 4 647.00
(140 000 Sk)
Slovensko – Srbsko 2005 - -
SK-BUL-001-06 Automatizovane výrobné systémy a progresívne technológie Strojnícka fakulta STU v Bratislave 4 659.00
(140 360 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-SRB-019-07 Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligencie za prítomnosti neurčitosti Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU 4 647.00
(140 000 Sk)
Slovensko – Srbsko 2005 - -
SK-SRB-018-07 Operatívne plánovanie železničnej dopravy v krízových situáciách Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU 4 647.00
(140 000 Sk)
Slovensko – Srbsko 2005 - -
SK-SRB-016-07 Progresívne technológie a nové technologické princípy riadenia automatizovaného výrobného systému Strojnícka fakulta STU 4 647.00
(140 000 Sk)
Slovensko – Srbsko 2005 - -
SK-SRB-013-07 Ochrana genetických zdrojov jednoročných krmovín a strukovín na Slovensku a v Srbsku Výskumný ústav rastlinnej výroby 3 983.00
(120 000 Sk)
Slovensko – Srbsko 2005 - -
SK-SRB-011-07 Technika spracovania biomasy procesom briketovania a peletovania Katedra výrobnej techniky STU 4 647.00
(140 000 Sk)
Slovensko – Srbsko 2005 - -
SK-SRB-010-07 Vzťah medzi magnetizmom a supravodivosťou v nových kovových systémoch so silne korelovanými elektrónmi Ústav fyzikálnych vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ 4 647.00
(140 000 Sk)
Slovensko – Srbsko 2005 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

SK-skip_to_start