Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-0042-07 Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-0042-11 Disseminácia nástrojov metodickej podpory pre učiteľov technických predmetov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 898.00Slovensko – Česko 2011 Ľudský potenciál -
SK-CZ-0043-09 Inovatívne postupy v príprave budúcich učiteľov fyziky Fakulta prírodných vied UKF 2 848.00Slovensko – Česko 2009 Prírodné vedy -
SK-CZ-0044-07 Špeciačná analýza a frakcionalizácia vybraných toxických prvkov v environmentálnych vzorkách s využitím spektrochemických metód Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Prírodné vedy -
SK-CZ-0045-07 Modulácia regenerácie poranenej miechy prostredníctvom neurálnych progenitorov Neurobiologický ústav, SAV 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Lekárske vedy -
SK-CZ-0045-11 Teoreticko-experimentálny projekt spojeného pohybu fyzikálnych polí v procese sušenia dreva Technická univerzita vo Zvolene 4 000.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0047-07 Optimalizácia vlastností hliníkových a horčíkových zliatin na odliatky pre automobilový a letecký priemysel Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0047-11 Stanovenie významných rádionuklidov a ich korelačných faktorov vo vzorkách životného prostredia. Univerzita Komenského v Bratislave 3 540.00Slovensko – Česko 2011 Prírodné vedy -
SK-CZ-0049-07 Aktivácia bunkových adaptačných procesov ako potenciálny cieľ ochrany srdca pred ischemickým poškodením Ústav pre výskum srdca, SAV 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Lekárske vedy -
SK-CZ-0052-11 Morfologická a molekulárna analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota, Tricholomataceae) Univerzita Komenského v Bratislave 3 136.00Slovensko – Česko 2011 Prírodné vedy -
SK-CZ-0054-09 Modelovanie rizík výstavbového procesu Technická univerzita v Košiciach 3 398.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0054-11 Vplyv fermentačných procesov a aeróbnej stability kukuričných siláží na obsah a stráviteľnosť neutrálne detergentnej vlákniny a škrobu Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 3 910.00Slovensko – Česko 2011 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-0055-07 Vývoj a validácia metód pre efektívne využitie a kontrolu GMO v poľnohospodárstve a potravinárstve pre zaistenie legislatívy EÚ a národných noriem Výskumný ústav potravinársky v Bratislave 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0058-07 Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií Ekonomická univerzita v Bratislave 2 788.00
(84 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Spoločenské vedy -
SK-CZ-0063-11 Slovenské a české krajanské hnutie v USA Katolícka univerzita v Ružomberku 3 942.00Slovensko – Česko 2011 Humanitné vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start