Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CN-0032-07 Charakterizácia nových materiálov na báze molekulových magnetov s redukovanou dimenziou. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 7 966.00
(240 000 Sk)
Slovensko – Čína 2007 Prírodné vedy -
SK-CN-0033-12 Minimalizácia a valorizácia kvapalných odpadov pomocou viacrozmerných hierarchických kompozitov na prírodnej báze Univerzita Komenského v Bratislave 8 000.00Slovensko – Čína 2012 Prírodné vedy -
SK-CN-0034-12 Determinácia genotypov pšenice na abiotické stresy ako odpoveď na globálne otepľovanie pre ich využitie vo výžive a poľnohospodárstva Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 8 000.00Slovensko – Čína 2012 Pôdohospodárske vedy -
SK-CN-0035-07 Štúdium prípravy RE-Ba-Cu-O monokryštálov. Vzťahy medzi magnetizmom a supravodivosťou. Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied 7 966.00
(240 000 Sk)
Slovensko – Čína 2007 Prírodné vedy -
SK-CN-0037-12 Výskum a vývoj ekologických prídavných materiálov pre opravy poškodených komponentov vo výrobnom priemysle Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 8 000.00Slovensko – Čína 2012 Technické vedy -
SK-CN-2015-0004 Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových a tokov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Prírodné vedy -
SK-CN-2015-0005 Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Pôdohospodárske vedy -
SK-CN-2015-0007 Progresívne elektrické pohony pre automobilové aplikácie tolerantné voči systémovým poruchám Žilinská univerzita v Žiline 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Technické vedy -
SK-CN-2015-0008 INOVÁCIE A VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV RASTLÍN PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSTVA V SUCHÝCH PODMIENKÁCH ČÍNY A SLOVENSKA Národné poľnohospodárske a potreavinárske centrum 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Pôdohospodárske vedy -
SK-CN-2015-0010 Výskum štruktúry a dynamiky horského ohniska kliešťami prenášaných nákaz v podmienkach globálnych klimatických zmien Parazitologický ústav SAV 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Prírodné vedy -
SK-CN-2015-0012 Vývoj novej multikomponentnej environmentálnej bezolovnatej spájky pre nízkonákladové elektronické zariadenia, Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 800.00Slovensko – Čína 2015 Technické vedy -
SK-CN-2015-0014 Nové technológie pri výrobe hliníka - Fyzikálno-chemické a elektrochemické skúmanie sľubných draselných kryolitových sústav Ústav anorganickej chémie SAV 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Technické vedy -
SK-CN-2015-0015 Posilnenie spolupráce Ningbo University of Technology a Žilinskej univerzity v Žiline vo výskume, inováciách a spolupráce v oblasti inteligentných dopravných systémov Žilinská univerzita v Žiline 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Technické vedy -
SK-CN-2015-0016 Robustné prediktívne riadenie a robotika Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 800.00Slovensko – Čína 2015 Technické vedy -
SK-CN-2015-0018 Hodnotenie pšenice na abiotické stresy i technologickú kvalitu a jej využitie z pohľadu globálnych klimatických zmien Národné poľnohospodárske a potreavinárske centrum 8 000.00Slovensko – Čína 2015 Pôdohospodárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start