Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-0122-09 Rast a analýza tenkých vrstiev na báze ZnO Medzinárodné laserové centrum 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0091-09 Štúdium koróznej degradácie a únavových vlastností zliatin horčíka Žilinská univerzita v Žiline 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0090-09 Molekulová dynamika kremičitanových, hlinitanových a fosforečnanových skiel Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 396.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0086-09 Štruktúrna podstata degradácie vlastností vysokonamáhaných odliatkov zo zliatin neželezných kovov Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0075-09 Optimálne rozmiestňovanie obslužných stredísk pomocou IP-solvera Žilinská univerzita v Žiline 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0073-09 Teoretická a experimentálna analýza oceľobetónových tlačených prútov Stavebná fakulta TUKE 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0054-09 Modelovanie rizík výstavbového procesu Technická univerzita v Košiciach 3 398.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0040-09 Sledovanie karbonatácie vápenných omietok modifikovaných metakaolínom Ústav stavebníctva a architektúry, SAV 3 040.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0020-09 Nové smery vo zvyšovaní efektivity viacnásobnej plastickej deformácie Strojnícka fakulta ŽU 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0015-09 Modelovanie denného osvetlenia pre energeticky úsporné budovy Ústav stavebníctva a architektúry, SAV 3 232.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0014-09 Pozemné zdroje svetla, jas a žiara nočnej oblohy: spektrálne a integrálne charakteristiky Astronomický ústav SAV 3 168.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0009-09 Identifikácia a riadenie zložitých nelineárnych systémov s využitím metód umelej inteligencie Strojnícka fakulta TUKE 3 362.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0005-09 Štúdium procesu výpalu keramického črepu na báze popolčekovo-ílovej surovinovej zmesi Fakulta prírodných vied UKF 3 070.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0004-09 Štúdium prenosu tepla konvenciou a radiáciou v podmienkach s vysokými teplotnými gradientmi Fakulta prírodných vied UKF 2 848.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
RPEU-0029-06 Aplikačná platforma pre interaktívne gridové aplikácie Ústav informatiky SAV, Bratislava 49 790.00
(1 500 000 Sk)
RP EÚ 2006 Technické vedy zk-rpeu-0029-06.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start