Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0593-11 Nanoštruktúrne materiály pre senzoriku Elektrotechnický ústav SAV 245 164.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0593-11.pdf
APVV-0586-11 Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 246 658.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0551-11 Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 249 753.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0551-11.pdf
APVV-0539-11 Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 235 953.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0539-11.pdf
APVV-0528-11 Fyzikálne a elektrochemické správanie mechanochemicky pripravených nanooxidov Ústav geotechniky SAV 249 898.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0528-11.pdf
APVV-0526-11 Interaktívne metódy zberu a spracovania obrazov v mikroskopii použitím prirodzeného užívateľského rozhrania Ústav experimentálnej fyziky SAV 157 283.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0526-11.pdf
APVV-0494-11 Proximitný efekt a transportné vlastnosti nanoštruktúr feromagnet/supravodič Elektrotechnický ústav SAV 210 000.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0494-11.pdf
APVV-0492-11 Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou Fyzikálny ústav SAV 243 883.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0492-11.pdf
APVV-0487-11 Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 249 764.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0487-11.pdf
APVV-0482-11 Výskum sústav a regulátorov neceločíselného, premenlivého a rozloženého rádu: metódy, algoritmy a prostriedky pre modelovanie, simuláciu, analýzu a syntézu Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 169 155.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0482-11.pdf
APVV-0469-11 Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb Fakulta architektúry STU 230 952.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0469-11.pdf
APVV-0461-11 Výskum a vývoj nových technológii etalonáže a kalibrácie meracích prístrojov a zariadení prietoku a objemu kvapalných uhľovodíkov Slovenská legálna metrológia, nezisková organizácia 247 455.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0461-11.pdf
APVV-0458-11 Riešenie problematiky nízkotaviteľných popolovín pri spaľovaní biomasy Strojnícka fakulta ŽU 248 471.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0458-11.pdf
APVV-0434-11 Zvyšovanie bezpečnosti a životnosti oceľových konštrukcií riadeným starnutím PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 250 000.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0434-11.pdf
APVV-0423-11 Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 220 000.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0423-11.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start