Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0045-06 Účasť centrálneho nervového systému v monitorovaní a modulácii tumorigenézy. Nový smer štúdia etiopatogenézy nádorových ochorení. Lekárska fakulta UK 106 220.00
(3 200 000 Sk)
VV 2006 Lekárske vedy zk-apvv-0045-06.pdf
APVV-0044-12 Nukleárne (nDNA), mitochondriálne (mtDNA) a fyziologické biomarkery ako selekčné kritériá pre experimentálnu a produkčnú aplikáciu modelových zvierat Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 249 740.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0044-06 Verbálne a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí v raných štádiách vývinu ako východisko vytvorenia skríningového testu vývinu komunikačného správania Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta 194 184.00
(5 850 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0044-06.pdf
APVV-0043-10 Komplexný MOdel POsudzovania RIzík priemyselných procesov Žilinská univerzita v Žiline 172 042.00VV 2010 (Máj) Spoločenské vedy zk-apvv-0043-10.pdf
APVV-0043-07 Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 120 726.00
(3 637 000 Sk)
VV 2007 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0043-07.pdf
APVV-0042-10 Výskum faktorov hostiteľskej preferencie vírusu šarky slivky vzhľadom na reálnu variabilitu jeho populácie na území Slovenskej republiky Virologický ústav, SAV 90 387.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0042-10.pdf
APVV-0040-10 Hypericín: biotechnológia, signalóm, fotodynamická terapia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 249 405.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0040-10.pdf
APVV-0040-07 Dynamické sústavy a regulátory neceločíselného rádu: metódy, algoritmy a prostriedky pre modelovanie, simuláciu, analýzu a syntézu Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 145 986.00
(4 398 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0040-07.pdf
APVV-0040-06 Veľké grafy a komunikačné siete s daným stupňom a priemerom Stavebná Fakulta STU 89 524.00
(2 697 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0040-06.pdf
APVV-0038-11 Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 186 250.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0036-11 Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania Ústav experimentálnej fyziky SAV 217 648.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0036-10 Štúdium interakcií medzi hostiteľom a patogénom na objasnenie neuroinvazívnych mechanizmov na proteomickej úrovni Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 246 428.00VV 2010 (Máj) Lekárske vedy zk-apvv-0036-10.pdf
APVV-0035-11 Komparatívna a funkčná analýza jadrových telomér Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 133 800.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0035-10 Algoritmy, automaty, a diskrétne dátové štruktúry Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 58 455.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0035-10.pdf
APVV-0034-07 Tvrdé a supertvrdé nanokompozitné povlaky Ústav materiálového výskumu SAV 310 329.00
(9 349 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0034-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start