Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0250-10 Predikcia epidémie/pandémie chrípky typu A na základe identifikácie dominantných markerov patogenity a prenosnosti vírusu Virologický ústav, SAV 229 382.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0250-10.pdf
APVV-0249-07 Predikcia archeologických lokalít Stavebná Fakulta STU 181 869.00
(5 479 000 Sk)
VV 2007 Humanitné vedy zk-apvv-0249-07.pdf
APVV-0248-12 Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 250 000.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0248-10 Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 249 854.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0248-10.pdf
APVV-0248-07 Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury Geologický ústav SAV 144 891.00
(4 365 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0248-07.pdf
APVV-0247-06 Teoretické štúdium interakcie prúdenia a štruktúry v anizotropnych dendritických zónach Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 88 295.00
(2 660 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0247-06.pdf
APVV-0246-12 Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 250 000.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0245-11 Syntéza a spracovanie bielkovín vo vzťahu k ischémiou indukovanej oneskorenej smrti neurónov Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 200 000.00VV 2011 Lekárske vedy -
APVV-0243-11 Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových plynov v krajine Národné lesnícke centrum 249 125.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0242-11 Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 171 159.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0242-06 Identifikácia indikátorov a environmentálnych hrozieb pre tvorbu komplexných stratégií v oblasti životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 168 824.00
(5 086 000 Sk)
VV 2006 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0242-06.pdf
APVV-0241-11 Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protonmi - patofyziológia a prevencia. Ústav pre výskum srdca SAV 170 000.00VV 2011 Lekárske vedy -
APVV-0240-12 Funkčná ananlýza novoidentifikovaných DNA variantov v génoch zodpovedných za cystickú fibrózu a fenylketonúriu Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 143 950.00VV 2012 Prírodné vedy -
APVV-0240-07 Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni Ústav krajinnej ekológie SAV 279 160.00
(8 410 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0240-07.pdf
APVV-0239-07 Koncepcia rozvoja logistických centier nákladnej dopravy Výskumný ústav dopravný, a.s. 139 248.00
(4 195 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0239-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start