Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0032-10 Numerické simulácie interakcií polí vo viacfázových poréznych médiach Ústav stavebníctva a architektúry, SAV 246 160.00VV 2010 (Máj) Technické vedy -
APVV-0032-07 Modelový aparát na rýchle odhady vývoja základných makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky INFOSTAT, ŠÚ SR 99 316.00
(2 992 000 Sk)
VV 2007 Spoločenské vedy zk-apvv-0032-07.pdf
APVV-0032-06 Znovu hroziace patogény - vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany Chemický ústav SAV 397 729.00
(11 982 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0032-06.pdf
APVV-0031-10 Pravdepodobnostné modelovanie tepelno-vlhkostného správania budov Ústav stavebníctva a architektúry, SAV 248 317.00VV 2010 (Máj) Technické vedy -
APVV-0030-07 Využitie rastlinných polysacharidov v liečbe kašľa Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 117 838.00
(3 550 000 Sk)
VV 2007 Lekárske vedy zk-apvv-0030-07.pdf
APVV-0029-07 Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 177 952.00
(5 361 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0029-07.pdf
APVV-0028-10 Interakcia psychických, kardiovaskulárnych, neuroendokrinných a metabolických faktorov: od nových animálnych modelov po klinické aplikácie Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV 249 635.00VV 2010 (Máj) Lekárske vedy -
APVV-0028-07 Dynamika vývoja a mechanizmy rezistencie na betalaktámy a chinolóny u animálnych Escherichia coli Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 102 370.00
(3 084 000 Sk)
VV 2007 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0028-07.pdf
APVV-0027-11 Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch. UPJŠ v Košiciach 186 100.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0026-07 Profesia "učiteľ preprimárnej edukácie" a "učiteľ primárnej edukácie" v dynamickom poňatí. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 144 825.00
(4 363 000 Sk)
VV 2007 Spoločenské vedy zk-apvv-0026-07.pdf
APVV-0025-12 Predchádzanie vplyvu stochastických mechanizmov vo vysokorýchlostných plne optických sieťach Elektrotechnická fakulta ŽU 247 766.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0024-12 Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii a praxi Právnická fakulta TVU 167 489.00VV 2012 Spoločenské vedy -
APVV-0024-07 Molekulárne mechanizmy kontroly integrity mitochondrií v eukaryotických bunkách Prírodovedecká fakulta UK 254 829.00
(7 677 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0024-07.pdf
APVV-0023-12 Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 250 000.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0023-10 Polyedrálna, štrukturálna a chromatická teória grafov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 185 000.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start