Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0253-10 Vyvinové účinky neuropeptidov Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV 137 016.00VV 2010 (Máj) Lekárske vedy zk-apvv-0253-10.pdf
APVV-0252-10 Vývoj vyspelých technológií pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd. Ústav geotechniky SAV 249 679.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0252-10.pdf
APVV-0252-07 Syndróm multiorgánovej dysfunkcie po ischémii/transplantácii tenkého čreva Lekárska fakulta UPJŠ 285 965.00
(8 615 000 Sk)
VV 2007 Lekárske vedy zk-apvv-0252-07.pdf
APVV-0251-07 Najväčšie pieskovcové jaskyne sveta na stolových horách vo Venezuele: ich vznik, hydrogeochemický režim Prírodovedecká fakulta UK 124 510.00
(3 751 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0251-07.pdf
APVV-0250-10 Predikcia epidémie/pandémie chrípky typu A na základe identifikácie dominantných markerov patogenity a prenosnosti vírusu Virologický ústav, SAV 229 382.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0250-10.pdf
APVV-0249-07 Predikcia archeologických lokalít Stavebná Fakulta STU 181 869.00
(5 479 000 Sk)
VV 2007 Humanitné vedy zk-apvv-0249-07.pdf
APVV-0248-12 Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 250 000.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0248-10 Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 249 854.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0248-10.pdf
APVV-0248-07 Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury Geologický ústav SAV 144 891.00
(4 365 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0248-07.pdf
APVV-0247-06 Teoretické štúdium interakcie prúdenia a štruktúry v anizotropnych dendritických zónach Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 88 295.00
(2 660 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0247-06.pdf
APVV-0246-12 Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 250 000.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0245-11 Syntéza a spracovanie bielkovín vo vzťahu k ischémiou indukovanej oneskorenej smrti neurónov Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 200 000.00VV 2011 Lekárske vedy zk-apvv-0245-11.pdf
APVV-0243-11 Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových plynov v krajine Národné lesnícke centrum 249 125.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0243-11.pdf
APVV-0242-11 Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 171 159.00VV 2011 Prírodné vedy zk-apvv-0242-11.pdf
APVV-0242-06 Identifikácia indikátorov a environmentálnych hrozieb pre tvorbu komplexných stratégií v oblasti životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 168 824.00
(5 086 000 Sk)
VV 2006 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0242-06.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start