Navigačná cesta

Úvodná stránkaGrantové schémyBilaterálne výzvyRakúsko › Slovensko – Rakúsko 2010


Služby k tejto stránke


Slovensko – Rakúsko 2010

Verejná výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky na roky 2011 – 2012
Stav: Uzavretá
Dátum otvorenia: 14. 6. 2010
Dátum a čas uzavretia: 16. 8. 2010, 12:00

Menu výzvy (aktuálne zobrazená položka - Výzva)

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 19. februára 2004 vo Viedni, na základe delimitačného protokolu uzatvoreného medzi Sekciou vedy a techniky MŠ SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) zo dňa 9. júna 2006 vypisuje APVV výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky na roky 2011 – 2012.

Aktualizácia | Pridané: 6. 9. 2012

Upozornenie

Dňa 24. augusta 2012 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z., ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách od 1. 9. 2012.

Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 4,00 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,00 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 39,06 eur.

Podklady k výzve

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií

Mgr. Silvia Kunová , tel.: +421 2 572 04 558, e-mail: silvia.kunova@apvv.sk

SK-skip_to_start