phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
LPP 2006
Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy - LPP 2006

Podpora ľudského potenciálu a popularizácie vedy je integrálnou súčasťou úsilia vlády SR zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom posilnenia výskumno-vývojového potenciálu krajiny. SR zatiaľ vo svojej histórii nemala program podpory ľudského výskumno-vývojového potenciálu a jeho prepojenia na spoločnosť. Program bol vytvorený s vedomím absolútnej nevyhnutnosti zachovať a posilniť úroveň ľudského potenciálu ako základnej nutnej podmienky rozvoja, výskumu a vývoja, ale aj celej spoločnosti.

Aktualizácia | Pridané: 11. 5. 2006

Vzhľadom na opakujúce sa otázky si dovoľujeme uviesť ďalšie všeobecné informácie k výzve LPP:

 • Žiadateľ doručí do agentúry okrem elektronickej formy (prostredníctvom on-line systému) aj jednu kompletnú verziu žiadosti (t.j. vygenerovaný, vytlačený a podpísaný pdf súbor vyplnenej žiadosti plus slovenskú verziu vyplneného súboru "D-návrh projektu...") v termíne uvedenom v PíloheB - metodický postup na predkladanie žiadostí.
 • Najneskorší možný začiatok riešenia projektu v tejto výzve je 1. marec 2007, dátum uzatvorenia výzvy a najneskorší možný termín ukončenia realizácie projektu zostáva v platnosti
 • Zoznam upresnení po 19.4.2006:
  • doplnenie záväznej osnovy pre projekty predkladané v tematickej priorite 4.1 pre ďalšie dva body v PriloheB a v časti D-návrh projektu pre prioritu 4.1
  • doplnenie príkazu pre vkladanie anglických textov do polí v on-line systéme
  • textové polia v on-line systéme pre zadávanie publikácií, citácií, atď. majú maximálnu kapacitu 8000 znakov; pri prekročení tejto kapacity pokračujte v ďalšom textovom poli (ak je k dispozícií)
  • pre tematickú prioritu 2.2 (Reintegrácia občanov SR) platí podmienka, že oprávnený zamestnanec nemá pracovné miesto v žiadnej organizácii v SR a najneskôr 6 mesiacov pred začiatkom riešenia projektu pracoval nepretržite minimálne dva roky v zahraničnej výskumno-vývojovej inštitúcii, čo doloží potvrdením od zahraničnej inštitúcie pri predložení projektu

Aktualizácia | Pridané: 5. 5. 2006

Vzhľadom na opakujúce sa otázky si dovoľujeme uviesť ďalšie všeobecné informácie k výzve LPP:

 • agentúra plánuje výzvu v programe LPP zverejňovat každoročne až do r. 2010 vrátane. Je to však podmienené schválením rozpočtu NRSR
 • na prvý rok riešenia vo výzve LPP2006 je vyčlenených 30 mil.Sk (celkový objem prostriedkov na výzvu LPP2006 je 240 mil. Sk)
 • v dokumentoch boli urobené aj z podnetu potenciálnych predkladateľov minoritné úpravy, ktoré spresňujú uvedené informácie, preto odporúčame aktualizovať si vaše informácie podľa upresnenia zverejneného na našej stránke

Podklady k výzve

D-Návrh projektu podľa tematických priorít 1.1 až 8.1 - záväzná osnova

Vzor prázdnych formulárov tematických priorít 1.1 až 8.1

Grantové
schémy