phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
LPP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len "agentúra") vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v programe Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy (ďalej len "žiadosť").

Právny rámec výzvy programu agentúry Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy (ďalej len "LPP") vychádza zo zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ako aj z uznesení Vlády SR 212/2006 a 216/2006.

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky výzvy LPP 2007, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  • žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne a formou, ako je uvedené v Prílohe A (Metodický pokyn);
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa a každej spoluriešiteľskej organizácie v časti D žiadosti;
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis každého člena riešiteľského kolektívu uvedeného v časti A5 tabuľke 01, ktorým vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z..

Aktualizácia | Pridané: 13. 11. 2007

Vážení prekladatelia projektu v priorite 3.1. – Podpora excelentného školiteľa, vzhľadom na možné komplikácie s nástupom doktorandov na riešenie projektu v stanovenom termíne začiatku riešenia projektu dňa 1.7.2008, agentúra umožňuje posunúť nástup doktoranda/ov na riešenie projektu v termíne najneskôr 1.10.2008, čo je oficiálny začiatok školského roka v zmysle zákona o vysokých školách. Začiatok riešenia projektu však zostáva nezmenený, t.j. 1.7.2008.
Pri plánovaní finančných nákladov treba potom zohľadniť neskorší dátum zapojenia sa doktoranda do projektu a plánovať osobné náklady na doktoranda až od tohto termínu.
Zároveň platí, že najneskorší možný termín ukončenia projektu je max. 36, resp. 48 mesiacov (v závislosti od odboru) od začiatku riešenia.

Podklady k výzve

E-vecný zámer projektu - záväzná osnova jednotlivých tematických priorít

Vzory prázdnych formulárov tematických priorít

Grantové
schémy