phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2006
Verejná výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja v r. 2006

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje každoročne všeobecnú výzvu na podávanie projektov výskumu a vývoja s cieľom zvyšovať kvalitu základného výskumu a posilniť konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom výstupov aplikovaného výskumu a vývoja. Všeobecná výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Zameranie, ciele a vecnú náplň projektu výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí.

Aktualizácia | Pridané: 14. 7. 2006

Upresnenie k Poznámke 2 časti D - charakteristika projektu v Prílohe A - Metodický pokyn

Mená a koordináty Vami navrhovaných posudzovateľov a tých, ktorých považujete ako nevhodných na posudzovanie Vášho projektu, uvedte prosím na samostatnom hárku, ktorý bude len súčasťou tlačenej verzie žiadosti. Neuvádzajte ich do súboru D - charakteristika projektu.

Aktualizácia | Pridané: 3. 7. 2006

Zodpovedný riešiteľ a aj zástupca zodpovedného riešiteľa musia byť zo žiadateľskej inštitúcie. Táto inštitúcia je príjemcom podpory APVV. Zodpovedný riešiteľ spolu so štatutárnym zástupcom žiadateľskej organizácie disponuje finančnými prostriedkami projektu. V čase neprítomnosti zodpovedného riešiteľa sa práve jeho zástupca stáva pre agentúru osobou, ktorá má oprávnenie spolu so štatutárnym zástupcom disponovať týmito prostriedkami. Odporúčame hlavného riešiteľa zodpovedného za projekt v spoluriešiteľskej organizácii uvádzať ako kontaktnú osobu.
Profesionálnu kvalitu a kompetentnosť výskumného tímu (všetkých jeho riešiteľov) s ohľadom na predkladaný projekt možete uvieť v prílohe D-charakteristika projektu, v bode 4a záväznej osnovy.

Podklady k výzve

D-Charakteristika projektu - záväzná osnova

Vzor prázdneho formulára [NEVYPĹŇAŤ !!!]

Grantové
schémy