phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
30.6.2022
Agentúra dňa 30.06.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CZ-RD 2021 a zároveň oznamuje, že na základe dohody zmiešanej komisie a rozhodnutia Predsedníctva agentúry došlo k navýšeniu alokovaných finančných prostriedkov pre danú výzvu o 725 000 Eur, celková suma pridelených finančných prostriedkov predstavuje teda 1 425 000 Eur.
24.6.2022
Informujeme žiadateľov, že po dohode s českým partnerom budú rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí finančných prostriedkov v rámci bilaterálnej vedeckej výzvy SK-CZ-RD 2021 zverejnené dňa 30.júna 2022.
1.6.2022
Zmena Záväzných podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-UA 2021
1.6.2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“
s označením PP MSCA PF 2022.

Dátum vyhlásenia výzvy 1.6.2022, dátum ukončenia výzvy je 1.8.2022 o 12:00h.
12.5.2022
Národná výskumná agentúra Ukrajiny hľadá hodnotiteľov projektov za skvalitnenia hodnotiacich procesov.
11.5.2022
Agentúra dňa 11. 05. 2022 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2021.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2021

 publikácia_2021

Výročná správa 2021