phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Aktualizované podmienky hospodárenia pre VV14

Vzhľadom k tomu, že od 01.07.2017 je účinné nové znenie Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, APVV zverejňuje aktualizované Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV14. Uvedené podmienky, ktoré nájdete v časti Grantové schémy, je potrebné dodržiavať pri čerpaní finančných prostriedkov od 01.01.2018.