phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

APVV k dnešnému dňu poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov za rok 2018

                Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) poskytla na financovanie projektov už 32,7 mil. eur, čo predstavuje 81 % z prideleného rozpočtu v tomto roku. V roku 2017 to bolo v rovnakom čase 17,1 mil. eur, čo predstavovalo 61 % z prideleného rozpočtu. Na projekty všeobecných výziev VV2014, VV2015 a VV2016 poskytla APVV 32,4 mil. eur, čo predstavuje 99,6 % z prideleného rozpočtu na rok 2018.

                Projekty multilaterálnych a bilaterálnych výziev vyhlásených v roku 2016 (Dunajská stratégia a výzva Slovensko-Srbsko) a 2017 (výzvy na podporu spolupráce s Francúzskom, Rakúskom, Čínou a Taiwanom) boli financované v plnej miere vo výške 314 214 eur.

                APVV taktiež výrazne podporila rozvoj medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce tým, že v tomto roku úspešne vyhlásila aj nové verejné výzvy na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu s Poľskom, s Portugalskom, s Kórejskou republikou a Srbskom. V roku 2018 bude spustené financovanie výzvy s Kórejskou republikou, ostatné výzvy budú financované od roku 2019.

                APVV zároveň vyhlásila aj úplne nový typ výziev, a to výskumné bilaterálne výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu s Čínou a Izraelom so začiatkom financovania už v tomto roku. Celková plánovaná alokovaná čiastka spolu na obidve výzvy na celé obdobie riešenia je vo výške 1,2 mil. eur.

                Vyhlásená bola aj dlho očakávaná verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ s celkovým objemom finančných prostriedkov 400 000 eur na rok 2018.

                APVV zároveň prijala viacero opatrení v oblasti financovania a manažmentu projektov s cieľom zvýšiť objektivitu a transparentnosť hodnotiaceho procesu.