phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Konferencia Ako eticky publikovať vo vede, ktorá bola určená pre vedeckých pracovníkov, vydavateľov vedeckých časopisov, profesijné spoločnosti a ďalšie subjekty podieľajúce sa na výskume, vývoji a jeho organizovaní, upozornila na dôležitosť dodržiavania etických princípov v publikačnej činnosti, oboznámila účastníkov so skúsenosťami z oblasti boja proti plagiátorstvu a s možnosťami autorsko-právnej ochrany diela.

V úvode konferencie vystúpil generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠ SR Mikuláš Šupín. Vo svojom príspevku otvoril aktuálny problém plagiátorstva v diplomových a dizertačných prácach. Riešením tohto problému je podľa Mikuláša Šupína zavedenie antiplagiátorských programov a prevencia vo forme výchovy mladých vedcov k etickému správaniu už počas štúdia a prípravy na vedeckú kariéru. Mikuláš Šupín ďalej zdôraznil dôležitosť zriadenia etických komisií pôsobiacich na univerzitách a vedeckých ústavoch a národnej etickej komisie, ktorej úlohou má byť príprava podmienok na dodržiavanie vedeckej integrity.

Účastníkom konferencie sa prihovorila aj riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja Bibiána Remiarová. Podľa jej slov „Aktérmi diskusií o etických otázkach by mali byť nielen členovia vedeckej komunity, ale aj zástupcovia rozhodovacej sféry a verejnosť. Od ich riešenia závisí, či sa podarí prekonať odstup širokej verejnosti od vedy. Nedôvera totiž v konečnom dôsledku vytvára prostredie s negatívnym vnímaním vedy spoločnosťou, ba často brzdí aj samotný vedecký pokrok."

Prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Peter Krištúfek označil za najzávažnejší problém neetického správania sa konflikt záujmov, ktorý sa vyskytuje vo všetkých fázach výskumu, pri jeho plánovaní, samotnom výkone ale najviac pri prezentovaní výsledkov a ich  hodnotení.

V ďalšej časti konferencie vystúpila  Soňa Ftáčniková s prezentáciou na tému Správna vedecká prax – nástroj na prevenciu neetického správania vo vede a výskume, prof. Rudolf Pullmann s témou Neetické (nečestné) správanie v publikačnej činnosti a prof. Ján Pišút s príspevkom Etické aspekty spojené s výchovou novej vedeckej generácie.

V rámci programu odznelo viacero ďalších príspevkov zameraných na etické problémy spojené s reklamou, porušovaním autorských práv, či na konkrétne skúsenosti v boji proti plagiátorstvu.

Prezentácie z konferencie sú zverejnené v časti Priložené dokumenty.

Priložené dokumenty