phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia o výbere hodnotiteľov VV2017

            V nadväznosti na snahu a neustálu potrebu zvyšovania transparentnosti výberu hodnotiteľov posudzovania projektov financovaných prostredníctvom APVV, prebehol v agentúre dňa 14. 2. 2018 výber hodnotiteľov prostredníctvom vyvinutého informačného systému, za účasti notárky. 

            V zmysle Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „Štatút“), článku 10 ods. 5: Agentúra zabezpečí ku každej žiadosti spĺňajúcej technické podmienky najmenej dva nezávislé posudky vypracované domácimi a zahraničnými odborníkmi v danej oblasti. Posudky sú podkladom pre hodnotenie žiadostí radou.  

            V zmysle Štatútu, článku 3 ods. 2, písm. c): riaditeľ APVV vymenúva členov komisií na prijímanie žiadostí pre verejné výzvy vyhlasované agentúrou. 

            V zmysle Štatútu riaditeľ APVV Mgr. Pavol Balžanka, vymenoval komisiu zloženú zo zamestnancov agentúry, ktorí boli pri výbere prítomní, avšak do samotného procesu výberu nezasahovali. 

            Na transparentný priebeh výberu hodnotiteľov dohliadala notárka. Pani notárka osvedčila priebeh výberu hodnotiteľov prostredníctvom IT systému a rovnako osvedčila, že sa neuskutočnil žiadny zásah zo strany vedenia ani zamestnancov agentúry do daného výberu. Notárska zápisnica je dostupná k nahliadnutiu na sekretariáte kancelárie riaditeľa APVV. 

            Ako sa postupovalo. Kancelária aktualizovala a doplnila zoznam domácich a zahraničných hodnotiteľov, s dôrazom na ich zaradenie do odborov a pododborov vedy a techniky. Ku každému podanému projektu, ktorý prešiel technickou kontrolou tak bola priradená množina domácich a množina zahraničných hodnotiteľov, ktorí mali uvedený rovnaký vedný odbor a pododbor ako projekt. Potom za prítomnosti notárky bol z týchto odborníkov počítačovým systémom náhodne vybraný z týchto množín  separátne domáci aj zahraničný posudzovateľ. Výhodou je že posudzovatelia sú z odboru a kto sú vie len úzky okruh ľudí a sú vo väčšej miere  eliminované vplyvy na výber hodnotiteľa. Je to krok úplne v  súlade so štatútom a krok smerom k objektivizácii posudzovania  projektov. Proces priraďovania hodnotiteľov tak prebehol podľa štatútu a umožní dodržať časový harmonogram výzvy.

            V zmysle Štatútu, článku 7 ods. 1, písm. a):  Rada pre oblasť svojej pôsobnosti, vyjadruje sa k návrhom na domácich a zahraničných posudzovateľov žiadostí a projektov.

            Predmetné právo Odborových rád APVV nie je spochybnené. Rady sa k posudzovateľom podľa štatútu budú môcť vyjadriť ak sa množiny vyčerpajú a posudzovatelia posudky vypracovať odmietnu. V prípade, že členovia Rád vznesú námietku proti odbornosti vybraných hodnotiteľov, agentúra sa danou situáciou bude transparentne a efektívne zaoberať. Nakoľko je však v priamej kompetencii Odborových rád výber spravodajcov, ktorí vypracovávajú posudky na rovnaké projekty ako hodnotitelia, oddelenie týchto právomoci agentúry a Odborových rád v zmysle Štatútu je zárukou transparentnosti rozhodovania o pridelení financovania vybraným projektom.

            Veríme, že postup agentúry prinesie pozitívne zmeny do výberu kvalitných projektov a tým napomôže k zvyšovaniu kvality vedy a výskumu v Slovenskej republike.

Bratislava 23. 2. 2018

  Jozef Masarik
  Predseda predsedníctva APVV