phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je zodpovedný riešiteľ projektu po ukončení jeho riešenia povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch (výsledkoch) riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Monitorovaciu správu je potrebné vyplniť v zmysle zverejneného manuálu.