phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nové Predsedníctvo APVV od roku 2009

Predsedníctvo APVV sa včera stretlo už v novom zložení. Desiati noví členovia, menovaní vládou SR s účinnosťou od 26. 10. 2009, si z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR prevzali dekréty a oboznámili sa so súčasným stavom a aktivitami agentúry.

Noví členovia Predsedníctva APVV:

1. doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD.– biologické vedy, mikrobiológia
2. prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. – chemické vedy, biochémia, biotechnológia
3. Ing. Mgr. Martin Filko – spoločenské vedy, ekonómia zdravotníctva, behaviorálna a verejná ekonómia
4. Ing. Štefan Boháček, PhD. – technické vedy, chemické inžinierstvo a riadenie procesov
5. doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – prírodné vedy, ochrana lesov
6. RNDr. Ján Sedlák, DrSc. – prírodné vedy, onkológia, imunológia, molekulárna biológia
7. prof. Ing. Josef Vičan, CSc. – technické vedy, inžinierske konštrukcie, dopravné stavby
8. prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – technické vedy, elektrotechnika
9. Ing. Igor Gerek, PhD. – technické vedy, elektrotechnika
10. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. – fyzikálne vedy, jadrová fyzika

Zostávajúci členovia:

11. prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. – spoločenské vedy, matematická štatistika, ekonometria
12. doc. Ing. Ján Kudrna, PhD. – technické vedy, doprava
13. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. – technické vedy, lesníctvo, drevárstvo

Predsedníctvo APVV za predsedu agentúry zvolilo RNDr. Jána Sedláka, DrSc. a za podpredsedu prof. Ing. Josefa Vičana, CSc.