phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k verejnej výzve VV 2017

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy VV 2017, že na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV a Kancelárie APVV sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí o žiadostiach na koniec júna 2018.

Posun termínu spôsobilo viacej faktorov. Koncom roku 2017 bolo po skončení funkčného obdobia (s oneskorením) menované nové predsedníctvo APVV, počas hodnotiaceho procesu VV 2017 boli taktiež po skončení funkčného obdobia kreované nové rady APVV, čo sa v minulosti počas prebiehajúceho hodnotiaceho procesu nikdy nestalo.

Predsedníctvo APVV v spolupráci s Kanceláriou APVV tento rok z dôvodu zlepšenia transparentnosti zároveň zmenilo systém na prideľovania posudzovateľov k podaným žiadostiam. Vzhľadom k počtu žiadostí podaných v rámci verejnej výzvy VV 2017, vzhľadom k požiadavke posudzovateľov o predĺženie termínu a poskytnutie dostatočného času na kvalitné vypracovanie posudkov a vzhľadom k zachovaniu transparentnosti posudzovania žiadostí sa posunul aj termín na vypracovanie posudkov. Tento krok má za následok posun termínov zasadnutí Rád agentúry, ktoré rozhodujú o (ne) pridelení finančných prostriedkov. Po ukončení všetkých zasadnutí budú obratom zverejnené rozhodnutia na stránke APVV (predpokladaný termín je koniec júna 2018). Následne Kancelária APVV zabezpečí všetky potrebné administratívne úkony súvisiace s agendou podaných žiadostí.

Pre riešiteľov podporených projektov bude platiť, že termín začiatku riešenia 01.07.2018 zostane zachovaný a riešitelia si budú môcť refundovať náklady súvisiace s riešením projektu od 01.07.2018 do dňa pripísania finančných prostriedkov na ich účet. Kancelária urobí všetko pre to aby prostriedky odišli na účet riešiteľov v priebehu júla.

Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že finančné prostriedky určené na verejnú výzvu VV 2017 má APVV k dispozícii a financovanie podporených projektov v roku 2018 nebude týmto ohrozené.