phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Poskytnutie údajov o technickej infraštruktúre

Organizácie, ktoré majú zakúpenú infraštruktúru výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu, sú povinné poskytovať údaje o infraštruktúre výskumu a vývoja do Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie v zmysle § 26 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Informácie o každej zakúpenej infraštruktúre zo zdrojov APVV (z kapitálových výdavkov nad 33 194 €, pri unikátnej infraštruktúre aj pod túto stanovenú hranicu) je potrebné poskytnúť najneskôr do 8. 11. 2010 prostredníctvom formulára uvedeného na ttp://infrastruktura.cvtisr.sk/.