phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Rozhodnutie k verejnej výzve VV 2017

Informujeme žiadateľov v rámci verejnej výzvy VV 2017, že na základe rozhodnutia Predsedu predsedníctva APVV a Kancelárie APVV sa posúva termín začiatku riešenia všetkých podporených projektov na 1.8.2018. Zodpovední riešitelia budú konkrétnym projektovým manažérom včas vyzvaní na úpravu projektov. Vzhľadom na to, že finančné prostriedky na rok 2018, ktoré má APVV k dispozícii, budú žiadateľom poskytnuté po 1.8.2018, riešitelia ich budú môcť čerpať až do 31.3.2019. 

V nadväznosti na oznámenie APVV k verejnej výzve VV2017 zo dňa 1.6.2018 informujeme, že v niektorých odborových radách stále prebieha hodnotiaci proces. Po jeho ukončení a po doručení rozhodnutí jednotlivých odborových rád o žiadostiach do Kancelárie APVV budú tieto postupne zverejňované na web stránke APVV. 

Dôvodom dlhého trvania hodnotiaceho procesu je neochota oslovených potenciálnych posudzovateľov navrhovaný projekt posúdiť. Aj napriek tomu, že v niektorých projektoch bolo oslovených niekoľko desiatok posudzovateľov (aj kanceláriou APVV aj členmi odborových rád) nenašiel sa nikto ochotný projekt posúdiť. Keďže každý projekt musí mať podľa zákona 172/2005 Z. z. a podľa štatútu APVV dva posudky, finálne rozhodnutie urobia odborové rady až potom, keď budú mať všetky projekty po dva posudky. Na zasadnutiach v júni urobili odborové rady predbežné poradie, ktoré však skorigujú a finálne schvália až po získaní oboch posudkov na všetky projekty. K dnešnému dňu majú všetky posudky odborové rady pre prírodné a technické vedy, a preto dnes zverejníme rozhodnutia týchto dvoch rád.