phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Stanovisko agentúry k predkladaniu monitorovacích správ za rok 2019

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po skončení lehoty na riešenie projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu. 

V nadväznosti na súčasnú situáciu v spojitosti s COVID-19 agentúra rozhodla o posunutí termínu na predkladanie monitorovacích správ za rok 2019, a to do konca apríla 2020. Uvedené platí pre elektronickú aj listinnú verziu monitorovacej správy.