phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Usmernenie k podávaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci

Upozorňujeme žiadateľov – podnikateľské subjekty, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu v rámci verejných výziev vyhlasovaných agentúrou, že v zmysle úplného znenia výziev budú úspešné podnikateľské subjekty, ktorým agentúra poskytne finančné prostriedky na riešenie projektov, dodatočne vyzvané agentúrou na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) vrátane povinne predkladaných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci SA.58654. V prvotnej fáze predkladania žiadostí na riešenie projektov v rámci vyhlásených verejných výziev nie je žiadateľ – podnikateľský subjekt povinný predložiť spolu so Žiadosťou o riešenie projektu (projekt, vecný zámer) aj Žiadosť o NFP vrátane povinne predkladaných príloh v zmysle schémy štátnej pomoci SA.58654. V prípade, ak žiadateľ – podnikateľský subjekt zašle spolu so  Žiadosťou na riešenie projektu aj Žiadosť o NFP vrátane povinne predkladaných príloh, môže sa stať, že ich platnosť v priebehu procesu hodnotenia žiadosti uplynie.