phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Uznesenie č. 3 Predsedníctva APVV ku konfliktu záujmov

 

V nadväznosti na potrebu a nutnosť zachovávať objektivitu a transparentnosť procesov rozhodovania o pridelení projektov na vedu, výskum a bilaterálnu spoluprácu sa Predsedníctvo uznieslo nasledovne:

 

Konflikt záujmov bude v prípade univerzít a vysokých škôl stanovený na úrovni fakúlt univerzít a vysokých škôl. V tejto nadväznosti tak bude za konflikt záujmov považovaný prípad, ak pôjde o projekt, v ktorom by na jednej strane boli posudzovateľ alebo člen odborovej rady a  na druhej strane riešiteľ zamestnancom tejto istej fakulty.

 

V prípade ak sa vysoká škola nečlení na fakulty (napr. Akadémia policajného zboru), je konflikt záujmov postavený na úrovni vysokej školy. V tejto nadväznosti tak bude za konflikt záujmov považovaný prípad, ak pôjde o projekt, v ktorom by na jednej strane boli posudzovateľ alebo člen odborovej rady a  na druhej strane riešiteľ zamestnancom tejto istej vysokej školy.

 

V prípade Slovenskej akadémie vied je konflikt záujmov stanovený na úrovni ústavov Slovenskej akadémie vied. V tejto nadväznosti tak bude za konflikt záujmov považovaný prípad ak pôjde o projekt, v ktorom by na jednej strane boli posudzovateľ alebo člen odborovej rady a  na druhej strane riešiteľ zamestnancom toho istého ústavu Slovenskej akadémie vied.

 

V prípade výskumných centier ak sa toto nečlení na samostatné ústavy, je konflikt záujmov postavený na centrá. V tejto nadväznosti tak bude za konflikt záujmov považovaný prípad, ak pôjde o projekt, v ktorom by na jednej strane boli posudzovateľ alebo člen odborovej rady a  na druhej strane riešiteľ zamestnancom toho istého centra. V prípade, že sa centrá členia na samostatné ústavy platí to isté pravidlo ako pre ústavy Slovenskej akadémie vied resp. fakulty vysokých škôl.