phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zodpovední riešitelia končiacich projektov VV2014 majú možnosť, prostredníctvom elektronického systému APVV, podať žiadosť o posunutie konca riešenia projektu výzvy VV2014 najviac o 3 mesiace (s tým je spojená aj úprava harmonogramu riešenia).

V zdôvodnení podanej žiadosti uvedú, že si uplatňujú využiť Uznesenie č. 4 Predsedníctva APVV zo zasadnutia dňa 24. 4. 2018. Takto podanú žiadosť cez systém, je potrebné zaslať podpísanú štatutárnym zástupcom príjemcu do APVV elektronicky (sken v prílohe e-mailu) na projektového manažéra príslušného projektu.

 

Uznesenie č. 4 Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja

            Predsedníctvo APVV na zasadnutí dňa 24. 4. 2018 schválilo výnimku zo schválenej výzvy VV2017 nasledovne:

V zmysle odseku č. 5, špecifických podmienok verejnej výzvy:

Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry len v jednom financovanom projekte súčasne. Oprávnenosť žiadateľa podať projekt v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy z dôvodov možnosti účasti zodpovedného riešiteľa len v jednom financovanom projekte je podmienená tým, že termín ukončenia riešenia financovaného projektu v rámci grantovej schémy všeobecnej výzvy VV2014, VV2015 alebo VV2016 musí byť skorší, ako je stanovený termín začiatku riešenia projektov výzvy VV2017.

Predsedníctvo stanovuje výnimku na projekty VV2014, ktorých dátum ukončenia riešenia projektu je do 30. júna 2018. Zodpovední riešitelia končiacich projektov VV2014 si môžu, prostredníctvom elektronického systému APVV, posunúť ukončenie projektu výzvy VV2014 najviac o 3 mesiace, pričom nebude platiť obmedzenie pri súčasnom podaní a prípadnom financovaní projektu, v rámci ktorého budú zodpovednými riešiteľmi vo výzve VV2017.

Schválená výnimka je platná iba pre projekty VV2014 s pôvodným termínom ukončenia projektu do 30. júna 2018. Predmetná výnimka má poskytnúť dostatok časového priestoru na vyčerpanie finančných prostriedkov pridelených na projekty VV2014 v tomto roku.