phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vláda SR odsúhlasila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Cieľom navrhovaného programu je podpora účasti SR v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021-2027 Horizont Európa (HE) a podpora špičkových projektov zameraných na európske priority.
Očakávaným výsledkom bude vyššie zapojenie slovenských subjektov do programu Európskej komisie. Program HE povedie k zlepšeniu využívania mimorozpočtových zdrojov financovania výskumu a inovácií z programov Európskej komisie.
Realizáciou programu APVV sa podporí aj viacero priorít z programového vyhlásenia vlády: zvýšenie podielu grantového financovania excelentnej vedy a výskumu, dosiahnutie transparentnejšieho prideľovania prostriedkov, podpora synergie medzi národnými a európskymi témami výskumu a vývoja a zvýšenie čerpania mimorozpočtových zdrojov.
Nástrojmi programu APVV sú: refundácia nákladov na prípravu projektov HE v prípade dosiahnutia prahovej hodnoty, podpora projektov ERC a projektov s hodnotením Seal-of-Excellence, vypísanie komplementárnych výziev k projektom HE, ako aj spolufinancovanie účasti slovenských inštitúcií vo výzvach európskych partnerstiev programu HE.
Samotné vyhlasovanie jednotlivých výziev APVV bude nasledovať po zabezpečení rozpočtových zdrojov a v súlade s dostupnou alokáciou v kapitole APVV.