phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

VV 2010 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov na základe verejnej výzvy VV 2010

Podľa znenia verejnej výzvy VV 2010 vyhlásenej dňa 24. 5. 2010 agentúra zverejňuje dňa 27. 1. 2011 rozhodnutia podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk. Následne budú rozhodnutia písomne doručené žiadateľom.

Pre podnikateľské subjekty, ktorým má byť poskytnutá podpora na základe schém štátnej pomoci, sa zverejňuje len návrh rozhodnutia o žiadostiach prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk. Tieto subjekty budú vyzvané na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane povinných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci N 702/2007, resp. X477/2009 a agentúra stanoví termín na ich doručenie. Agentúra vyhodnotí žiadosti o nenávratný finančný príspevok a rozhodne o udelení, resp. neudelení štátnej pomoci na riešenie projektov žiadateľov– podnikateľské subjekty. Agentúra oznámi žiadateľovi rozhodnutie o jeho žiadosti písomnou formou.

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov v jednotlivých odboroch vedy a techniky:


Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov v jednotlivých odboroch vedy a techniky: