phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zverejnená výzva Slovensko – Čína RD 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Čínskej ľudovej republiky a Slovenskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu a Memorandom o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Čínskej ľudovej republiky o spoločnom financovaní projektov výskumu a vývoja podpísaným 27.11.2017 v Bratislave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

 Výzva je na Slovenskej strane vyhlásená dňa 15. 1. 2018

 

Vážení žiadatelia,


nakoľko ide o nový formát výzvy, spočívajúci vo vedecko-technickej bilaterálnej spolupráci medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou, APVV týmto informuje možných žiadateľov o projekty o vyhlásení predmetnej výzvy. A vzhľadom na to, že výzva je na čínskej strane už vyhlásená a uzávierka projektov je 5. 2. 2018, je potrebné čas do uzávierky výzvy na čínskej strane využiť na dohodnutie sa s čínskym partnerom na spoločnom riešení projektu, aby mohli čínski partneri uviesť v žiadosti všetky potrebné informácie o slovenskom partnerovi (žiadateľovi na slovenskej strane) a následne slovenskí žiadatelia o čínskom partnerovi. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o novú formu MVTS, v rámci ktorej sa bude podporovať nielen výmena pracovníkov, ale aj reálny výskum, je potrebné tomu prispôsobiť informačný systém APVV, a preto bude výzva otvorená v našom informačnom systéme na vkladanie údajov a následne podávanie projektov od 29. 1. 2018 do 30. 3. 2018.

 Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti budú do systému podávané len v anglickom jazyku.