phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
            V zmysle Uznesenia č. 7 Predsedníctva APVV zo dňa 14. 5. 2019 informujeme žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku APVV o rozhodnutí Predsedníctva APVV v otázke uvedenia nepravdivých informácií zodpovedným riešiteľom v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 
            Predsedníctvo schválilo postup v prípade uvedenia nepravdivých informácií zodpovedným riešiteľom vo formulároch výziev. V prípade, že zodpovedný riešiteľ uvedie v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nepravdivý alebo inak zavádzajúci údaj, bude predmetné konanie sankcionované. V prípade, že sa prostredníctvom formálno-technickej kontroly, prostredníctvom hodnotenia nezávislých hodnotiteľov alebo prostredníctvom hodnotenia odborovej rady zistí, že zodpovedný riešiteľ uviedol v žiadosti o projekt nepravdivé alebo inak zavádzajúce informácie, Predsedníctvo APVV zablokuje možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na 5 rokov zodpovednému riešiteľovi. Zároveň vyzve štatutárny orgán žiadateľskej organizácie, aby zjednal nápravu a prijal vlastné opatrenia v prípade určeného zodpovedného riešiteľa. V prípade, že takáto náprava nebude pre Predsedníctvo APVV dostatočnou, zablokuje možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na 5 rokov pre celú žiadateľskú organizáciu.
 
            Predmetné stanovisko vychádza z potreby skvalitňovania hodnotiaceho procesu a prideľovania verejných prostriedkov pre kvalitné projekty z oblasti vedy, techniky a inovácií.