phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Dodatočné podporenie projektov v rámci VV 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vzhľadom na priaznivé rozpočtové možnosti pristúpila na základe rozhodnutia Predsedníctva a v zmysle súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k navýšeniu maximálneho objemu finančných prostriedkov alokovaných na verejnú výzvu VV 2020. V zmysle uvedené došlo k navýšeniu objemu finančných prostriedkov z celkovej sumy 33 mil. Eur na sumu 41 mil. Eur, čo bude znamenať zvýšenie počtu podporených projektov v rámci verejnej výzvy VV 2020.

Rozhodnutia o dodatočnom podporení projektov budú zasielané v priebehu júla 2021, so začiatkom riešenia týchto projektov od 01.08.2021. Pri dodatočnom podporení projektov nedôjde k zmene ich hodnotení, a z toho dôvodu budú zasielané nové rozhodnutia len k projektom, ktoré budú dodatočne podporené.

Vzhľadom na uvedené a za účelom zachovania rovnosti pri čerpaní finančných prostriedkov poskytne Agentúra na podporu výskumu a vývoja finančné prostriedky všetkým podporeným projektom v rámci verejnej výzvy VV 2020 po 01.08.2021 s možnosťou refundácie od začiatku riešenia projektu.