Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-007602 Uplatnenie ekologických a tribologických princípov v súčasných konštrukciách, pohonných a prevodových systémov STU 64 728.00
(1 950 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-007804 Magnetizačné procesy v amorfných magnetických mikrodrôtoch. UPJŠ v Košiciach 33 691.00
(1 015 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-007804.pdf
APVT-20-008202 Geneticky podmienený syndróm chromozómovej instability v populácii obyvateľov SR a jeho vplyv na výskyt onkologických a imunologických ochorení. Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK 56 562.00
(1 704 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-20-008204 Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov STU v Bratislave, Strojnícka fakulta 59 749.00
(1 800 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-008204.pdf
APVT-20-008404 Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni. UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied 113 987.00
(3 434 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-008404.pdf
APVT-20-008904 Príprava rekombinantného ľudského interferónu lambda a analýza jeho biologických účinkov s dôrazom na potenciálne terapeutické využitie Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie 62 105.00
(1 871 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-008904.pdf
APVT-20-009404 Sledovanie reaktivity a zloženia environmentálne relevantných materiálov partikulárneho charakteru Technická univerzita v Košiciach, Hutníckej fakulty, Katedra chémie 53 375.00
(1 608 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-009404.pdf
APVT-20-009504 Vývoj a aplikácie metodológie výpočtov nelineárnych optických vlastností organických molekúl Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 12 182.00
(367 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-009504.pdf
APVT-20-009902 Nízkorozmerné magnetické materiály UPJŠ 134 402.00
(4 049 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-010002 Korelačná analýza na dátach experimentu STAR UPJŠ 13 609.00
(410 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-010102 Nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov FChPT STU 128 427.00
(3 869 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-010204 Návrh, vypracovanie a aplikácia analytickej metodiky pre efektívny monitoring mobility toxických foriem hliníka v acidifikovaných terestriálnych ekosystémoch Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Geologický ústav 47 002.00
(1 416 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-010204.pdf
APVT-20-010302 Efektívnejšie využitie primárnej energie paliva nekonvenčným progresívnym princípom premeny tepla na chlad termokompresiou v piestovom spaľovacom motore Žilinská univerzita 36 978.00
(1 114 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-010702 Syntéza opticky čistých stavebných blokov pre syntézy biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov ako možných chemoterapeutík. FChPT STU 70 337.00
(2 119 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-010804 Vývoj bezolovnatej mäkkej aktívnej spájky a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov pri využití ultrazvukovej aktivácie STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 40 164.00
(1 210 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-010804.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »