Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-026902 Stabilita elektrizačnej sústavy Slovenska v podmienkach liberalizovaného trhu s elektrickou energiou. TU Košice, FEI, Katedra elektroenergetiky 36 181.00
(1 090 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Technické vedy zk-apvt-20-026902.pdf
APVT-20-027602 Vývoj obrábacieho centra pre porez drevnej suroviny. STROJCAD 69 474.00
(2 093 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Technické vedy -
APVT-20-027702 Malá rámová píla. Kat. drevárskych strojov a zariadení, TUZV - FEVT 36 978.00
(1 114 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Technické vedy -
APVT-20-028802 Košický inštitút pre výskum spoločenských aspektov zdravia Ústav humanitných vied, PriF UPJŠ 88 129.00
(2 655 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Spoločenské vedy zk-apvt-20-028802.pdf
APVT-20-029004 MOBILTEL - Mobilné multimodálne telekomunikačné systémy a služby Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky 76 180.00
(2 295 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-029004.pdf
APVT-20-029804 Funkčná supramolekulová povrchová nanoštruktúra na báze cyklodextrínov Medzinárodné laserové centrum 150 965.00
(4 548 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-029804.pdf
APVT-20-030204 Teoretické štúdium a praktické aplikácie rekurentných neurónových sietí založených na architekturálnom biase STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií 22 605.00
(681 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-030204.pdf
APVT-20-030504 Výskum elektronického obchodu v slovenskom priemysle Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta 28 779.00
(867 000 Sk)
VV 2004 Spoločenské vedy zk-apvt-20-030504.pdf
APVT-20-030804 Drogy, návykové látky a iné xenobiotiká negatívne ovplyvňujúce zdravie človeka Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, Katedra chemickej teórie liečiv 82 951.00
(2 499 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-20-030804.pdf
APVT-20-031304 Rozpoznávanie a sledovanie tváre ako súčasť univerzálneho systému na spracovanie videosekvencií Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 13 277.00
(400 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy -
APVT-20-031404 Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky 116 178.00
(3 500 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-031404.pdf
APVT-20-031804 Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave 110 203.00
(3 320 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-031804.pdf
APVT-20-031904 Návrh štruktúr a syntéza aktívnych nízkomolekulových organických angio- a kancerostatík, stanovenie ich biologickej aktivity, vývoj nových terapeutík Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 114 319.00
(3 444 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-031904.pdf
APVT-20-032002 Aplikácie algebraických metód na problémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií Matematický ústav SAV 18 090.00
(545 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Prírodné vedy zk-apvt-20-032002.pdf
APVT-20-032104 Metodika tvorby strategického rozvojového plánu obce Univerzita Komenského v Bratislave 132 078.00
(3 979 000 Sk)
VV 2004 Spoločenské vedy zk-apvt-20-032104.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »