phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-032404 Mikrovýboje v poréznych dielektrických materiáloch, ich vlastnosti a aplikácia na čistenie výfukových plynov Univerzita Komenského, Fakulta, matematiky, fyziky a informatiky, Katedra fyziky plazmy 62 769.00
(1 891 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-032404.pdf
APVT-20-032504 Identifikácia chemoterapie potenciálne účinnej u meningiómov pomocou testovania chemosenzitivity in vitro a imunofenotypovej analýzy prietokovou cytometriou. UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta 67 483.00
(2 033 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-20-032504.pdf
APVT-20-033004 Štúdium účinkov elektrickej plazmy generovanej pri atmosferickom tlaku na povrch masívnych drevených materiálov Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 306 379.00
(9 230 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-033004.pdf
APVT-20-033104 Súčasné možnosti a optimalizácia postupov v detekcii ohrozenia plodu hypoxiou počas tehotnosti a pôrodu. Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta 82 984.00
(2 500 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-20-033104.pdf
APVT-20-034404 Vývoj nových supertvrdých materiálov na báze uhlíkových a nitridových vrstiev s dôrazom na diamant a kubický bór nitrid. STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra mikoelektroniky 192 856.00
(5 810 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-034404.pdf
APVT-20-034604 Výskum vysokozdvižného manipulátora so zvýšenou priechodnosťou Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 186 549.00
(5 620 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-034604.pdf
APVT-20-035204 Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, Katedra automatizácie a merania 104 726.00
(3 155 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-035204.pdf
APVT-20-035404 Výskum výpočtového modelovania kompozitných a nano materiálov na báze multi-domainových a bezsieťových metód Žilinská univerzita 188 209.00
(5 670 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-035404.pdf
APVT-20-035802 Diverzita jaskynnej fauny biosférickej rezervácie Slovenský kras UPJŠ v Košiciach, PriF 43 616.00
(1 314 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Prírodné vedy zk-apvt-20-035802.pdf
APVT-20-036104 Fotodynamická terapia rakoviny v kontexte nových poznatkov na molekulovej úrovni: Mechanizmus protinádorovej aktivity fotoaktívnych hydroxychinónov UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied 171 214.00
(5 158 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-20-036104.pdf
APVT-20-039602 Vedecký výskum vlastností a parametrov elektrických strojov reluktančného typu Elektrotech.F ŽU 45 442.00
(1 369 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Technické vedy zk-apvt-20-039602.pdf
APVT-20-039902 Teoretické a metodologické problémy modelov vypočítateľnej všeobecnej ekonomickej rovnováhy FMFI UK 63 367.00
(1 909 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Prírodné vedy zk-apvt-20-039902.pdf
APVT-20-040902 Matematické a počítačové metódy spracovania obrazu STU v Bratislave, SvF 29 874.00
(900 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Prírodné vedy zk-apvt-20-040902.pdf
APVT-20-042002 Návrh, realizácia a aplikácia novej metodiky na stanovenie ultrastopových obsahov kadmia vo vzorkách životného prostredia. Geologický ústav PriF UK 23 800.00
(717 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Prírodné vedy zk-apvt-20-042002.pdf
APVT-20-043902 Zdokonalenie imunoprofylaxie besnoty a ďalších aktuálnych lyssavírusových chorôb domácich a hospodárskych zvierat. Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice 99 581.00
(3 000 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Pôdohospodárske vedy zk-apvt-20-043902.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Dátum poslednej zmeny: 29.4.2020