phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
LPP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len "agentúra") vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v programe Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy (ďalej len "žiadosť").

Právny rámec výzvy programu agentúry Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy (ďalej len "LPP") vychádza zo zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ako aj z uznesení Vlády SR 212/2006 a 216/2006.

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky výzvy LPP 2007, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  • žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne a formou, ako je uvedené v Prílohe A (Metodický pokyn);
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa a každej spoluriešiteľskej organizácie v časti D žiadosti;
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis každého člena riešiteľského kolektívu uvedeného v časti A5 tabuľke 01, ktorým vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z..

Podklady k výzve

E-vecný zámer projektu - záväzná osnova jednotlivých tematických priorít

Vzory prázdnych formulárov tematických priorít

Grantové
schémy