Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Rady agentúry

Rada je odborný orgán agentúry zriadený pre určenú oblasť na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o získavanie finančných prostriedkov na riešenie projektov a na kontrolu projektov, na riešenie ktorých agentúra poskytla finančné prostriedky.

Rada agentúry sa zriaďuje pre skupiny odborov vedy a techniky (odborová rada), pre každý program (rada programu) a pre medzinárodné aktivity (rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu). Rada má najmenej sedem členov, ktorí sú významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti. Členmi rady sú aspoň traja medzinárodne uznávaní zahraniční odborníci.

Zoznam rád agentúry

Rada pre prírodné vedy

Rada pre technické vedy

Rada pre lekárske vedy

Rada pre pôdohospodárske vedy

Rada pre spoločenské vedy

Rada pre humanitné vedy

Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Dokumenty