Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov:

  • výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odboroch vedy a techniky,
  • v rámci programov agentúry,
  • v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.

Hlavným poslaním agentúry je:

  • podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ktoré uskutočňuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, podnikateľský a neziskový sektor výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona,
  • napĺňať vybrané zámery a ciele v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky prostredníctvom programov agentúry schválených vládou na návrh ministra školstva,
  • stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podpora dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.

Všeobecné výzvy

Podpora projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky (VV) podľa § 6 ods. 3 zákona 172/2005 Z. z.

Cieľová skupina
Predkladatelia individuálnych projektov v oblastiach základného výskumu a aplikovaného výskumu a vývoja

Ciele a zámery
Podpora výskumu a vývoja systémom "zdola nahor" – ide o otvorené výzvy na predkladanie projektov, v ktorých sa výskumno-vývojové kolektívy v akejkoľvek oblasti môžu na projektovom základe uchádzať o finančné prostriedky.

Programy

Podpora projektov v rámci programov agentúry.

Cieľová skupina
Predkladatelia individuálnych projektov v oblastiach zameraných na podporu výskumu a vývoja v rámci vládou schválených programov.

Ciele a zámery
Podpora výskumu a vývoja v záujme napĺňania vybraných zámerov a cieľov v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky, ktoré sa realizujú prostredníctvom výziev reflektujúcich schválené programy.

Medzinárodná spolupráca

Podpora projektov v rámci zmlúv a programov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Cieľová skupina
Predkladatelia individuálnych projektov v oblastiach podpory výskumu a vývoja

Ciele a zámery
Podpora výskumu a vývoja uskutočňovaná v rozsahu a za podmienok určených príslušnou medzinárodnou dohodou, programom alebo iniciatívou.

Bilaterálne výzvy

Podpora mobility riešiteľov výskumných projektov na základe medzištátnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci.

V súčasnosti má SR podpísané medzištátne dohody o vedecko-technickej spolupráci s týmito krajinami: Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Francúzsko, Grécko, India, Izrael, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taiwan, Taliansko, Ukrajina a USA.

Multilaterálna spolupráca

Aktuálne sa realizuje podpora výskumu a vývoja formou dofinancovania projektov 7. RP EÚ a prostredníctvom výzvy Dunajská stratégia.

Dokumenty