Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete poslať svoje postrehy, pripomienky, požiadať o informácie v súvislosti s otvorenou výzvou alebo o všeobecné informácie.

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

V súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadením EÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odoslaním beriem na vedomie že moje osobné údaje budú spracúvane pre účely komunikácie na základe oprávneného záujmu, ktorý sleduje APVV ako prevádzkovateľ.
Zároveň beriem na vedomie:

  • že toto spracúvanie môžem ako dotknutá osoba namietať ústne, osobne, alebo písomne zaslaním žiadosti na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: agentura@apvv.sk,

  • že moje osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,

  • že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.