phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete poslať svoje postrehy, pripomienky, požiadať o informácie v súvislosti s otvorenou výzvou alebo o všeobecné informácie.

* Povinné položky

V súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadením EÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odoslaním dobrovoľne súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári na účely evidencie a vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas dávam Agentúre na podporu výskumu a vývoja. Súhlas je daný na dobu neurčitú.
Zároveň beriem na vedomie:

  • že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: agentura@apvv.sk,

  • že moje osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,

  • že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.