Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Predsedníctvo

Predsedníctvo agentúry je vrcholným odborným orgánom agentúry. Pri plnení svojich úloh vychádza zo zákona č. 172/2005 Z. z., ktorým bola agentúra zriadená. Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva. Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry je štvorročné; do funkcie môžu byť členovia predsedníctva agentúry vymenovaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Medzi hlavné aktivity predsedu agentúry patrí riadenie predsedníctva ako odborného orgánu agentúry a reprezentácia agentúry navonok na domácej a na zahraničnej pôde v oblastiach súvisiacich priamo s činnosťou agentúry, ale aj v ďalších oblastiach súvisiacich s výskumom a vývojom na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí medzinárodnej organizácie Science Europe, ktorej je agentúra členom od roku 2012.

Medzi základné činnosti predsedníctva agentúry vyplývajúce zo zákona patrí: schválenie koncepcie a hlavných činností agentúry; vypracovanie návrhov na členov odborových rád agentúry; schválenie vyhlásenia verejných výziev; schválenie kritérií na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov; schválenie výročnej správy o činnosti agentúry a výročnej správy o hospodárení agentúry a pod.

Rokovací poriadok predsedníctva APVV [pdf, 198 kB]

Záznamy zo zasadnutí predsedníctva

Archív záznamov