phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Rada je odborný orgán agentúry zriadený pre určenú oblasť na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o získavanie finančných prostriedkov na riešenie projektov a na kontrolu projektov, na riešenie ktorých agentúra poskytla finančné prostriedky.

Rada agentúry sa zriaďuje pre skupiny odborov vedy a techniky (odborová rada), pre každý program (rada programu) a pre medzinárodné aktivity (rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu). Rada má najmenej sedem členov, ktorí sú významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti. Členom rady je aspoň jeden zahraničný odborník.

Zoznam rád agentúry

Rada pre prírodné vedy

Rada pre technické vedy

Rada pre lekárske vedy

Rada pre pôdohospodárske vedy

Rada pre spoločenské vedy

Rada pre humanitné vedy

Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Rada pre program Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019 (LP)

Rada pre program Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami na obdobie rokov 2016 – 2019 (VVP)

Rada pre program Podpora prípravy a realizácie riešenia projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (PP H2020)

Dokumenty