Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Schéma SA.58654

Znenie schémy štátnej pomoci platné do 31. 12. 2023.

Obchodnom vestníku uverejnená Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatkov č.1 a 2 (schéma štátnej pomoci SA.58654), čím nadobudla platnosť a účinnosť.

Príjemcom pomoci podľa tejto schémy je podnik v zmysle článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob jeho financovania.

Právnym základom pre poskytovanie štátnej pomoci sú nasledujúce právne normy:

  • Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy Ú. v. EÚ, L 187, 26. 6. 2014, s. 1.

Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratného finančného príspevku na základe písomne uzatvorenej zmluvy.

Výšku pomoci predstavuje súčet jednotlivých hodnôt vyplateného nenávratného finančného príspevku.

Intenzita pomoci je hrubá suma pomoci vyjadrená ako percento oprávnených nákladov projektu. Všetky použité číselné údaje sa uvádzajú pred odpočítaním dane alebo iných poplatkov.

Schéma štátnej pomoci SA.58654

Ďalšie dokumenty k žiadosti

Informatívne dokumenty