phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
13.3.2019
Podľa znenia zmluvy je zodpovedný riešiteľ projektu po ukončení jeho riešenia povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch (výsledkoch) riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Monitorovaciu správu je potrebné vyplniť v zmysle zverejneného manuálu.
5.2.2019

Agentúra dňa 5.2.2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018. Zároveň informujeme žiadateľov, že vzhľadom k nedodržaniu termínu hodnotenia na partnerskej strane sa posúva termín začiatku riešenia podporených projektov na 15.2.2019. Zodpovední riešitelia budú projektovým manažérom vyzvaní na úpravu projektov.

1.2.2019

Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 1. 2. 2019 Ing. Monika Tarabová.

16.1.2019
V nadväznosti na oznámenie uverejnené dňa 17.12.2018 informujeme žiadateľov v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018, že nie je možné zverejniť rozhodnutia o žiadostiach v zákonom stanovenej lehote. Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky povinnosti, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu na slovenskej strane.
Vyhlásenie výzvy Slovensko – Bielorusko RD 2019
8.1.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  8. 1. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  8. 3. 2019.
20.12.2018
Agentúra dňa 20.12.2018 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PL 2018.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2017