phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
4.3.2021

APVV informuje, že termín na predkladanie ročných správ projektov PP-COVID 2020 ostáva nezmenený, t.j. do 06.04.2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie ročnej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu ročných a záverečných správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať na APVV.
APVV sa rozhodla prijať uvedené opatrenie a neposúvať termín na predloženie ročných správ, nakoľko by to malo za následok aj posun termínov na vyplácanie finančných prostriedkov pre bežiace projekty v roku 2021.

1.3.2021
Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej až do 31.3.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.
1.3.2021
Dávame do pozornosti ďalšiu iniciatívu Európskej komisie reagujúcu na pandémiu COVID-19.
22.2.2021
vysokoškolský učiteľ, vedec, výrazná osobnosť slovenského a medzinárodného agrárneho sektora
19.2.2021

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie monitorovacích správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.03.2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie monitorovacích správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie monitorovacej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu monitorovacích správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať do APVV.

9.2.2021

Agentúra týmto informuje, že v druhom kvartáli roku 2021 plánuje vyhlásiť výskumnú bilaterálnu výzvu s Ruskou federáciou a bilaterálne výzvy s Čínskou ľudovou republikou,  Čínskou republikou (Taiwan), Poľskou republikou, Srbskou republikou a Ukrajinou. Jednotlivé výzvy budú vyhlásené po ukončení rokovaní s jednotlivými partnerskými krajinami.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2020

 publikácia_2017

Výročná správa 2019