phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
19.11.2020
Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy (VV 2020) budú predĺžené otváracie hodiny podateľne dňa 23.11.2020 do 16:00 hod.. Napriek uvedenému, prosíme žiadateľov a širokú verejnosť, aby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie uprednostnili zasielanie zásielok poštou a nie osobne do podateľne.
12.11.2020

Na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 11.11.2020 bol schválený iniciatívny materiál MŠVVaŠ SR: Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) s podtitulom „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

5.11.2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyzýva na širokú podporu otvoreného prístupu k publikovaným vedeckým výsledkom s cieľom zlepšiť’ tvorivé prostredie, ktoré je súčasťou spoločného európskeho výskumného priestoru.
3.11.2020
Upozorňujeme žiadateľov – podnikateľské subjekty, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu v rámci verejných výziev vyhlasovaných agentúrou, že v zmysle úplného znenia výziev budú úspešné podnikateľské subjekty, ktorým agentúra poskytne finančné prostriedky na riešenie projektov, dodatočne vyzvané agentúrou na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) vrátane povinne predkladaných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci SA.58654. V prvotnej fáze predkladania žiadostí na riešenie projektov v rámci vyhlásených verejných výziev nie je žiadateľ – podnikateľský subjekt povinný predložiť spolu so Žiadosťou o riešenie projektu (projekt, vecný zámer) aj Žiadosť o NFP vrátane povinne predkladaných príloh v zmysle schémy štátnej pomoci SA.58654. V prípade, ak žiadateľ – podnikateľský subjekt zašle spolu so  Žiadosťou na riešenie projektu aj Žiadosť o NFP vrátane povinne predkladaných príloh, môže sa stať, že ich platnosť v priebehu procesu hodnotenia žiadosti uplynie.
26.10.2020
Informujeme všetkých riešiteľov financovaných projektov, že v rámci vykonaných pracovných ciest do/z rizikových krajín, ktoré vyžadujú povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, bude agentúra považovať náklady na COVID testy za oprávnené. Zároveň upozorňujeme, že riešiteľské organizácie sú v tomto prípade povinné zdokladovať skutočnosť, že počas uvedenej pracovnej cesty bol vstup do danej krajiny podmienený povinnosťou predloženia dokladu o negatívnom teste na COVID-19.
23.10.2020
Dňa 26. 10. 2020 od 08:00 do 09:00 hod. bude prebiehať aktualizácia IKT zariadení.
Počas aktualizácie budú nedostupné informačné systémy.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2019