Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Francúzsko 2019

Slovensko – Francúzsko 2019
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. 03. 1995 v Paríži vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  1. 7. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  2. 9. 2019.

Podklady k výzve


Žiadosť časť A – E
sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.


Žiadosť časť F – Vecný zámer projektu – formuláre [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]


Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.
Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.