Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Schéma N 702/2007

Znenie schémy platné do 31. 12. 2013.

Dňa 16. 6. 2008 bola Európskou komisiou schválená Schéma na podporu výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (Schéma štátnej pomoci) N 702/2007, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na webovej stránke poskytovateľa. Nová schéma sa vzťahuje na všetky typy podnikov – malé, stredné aj veľké podniky.

Právnym základom pre poskytovanie štátnej pomoci sú nasledujúce právne normy:

  • Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  • Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2006/C 323/01)

Výška pomoci a intenzita pomoci

Výšku pomoci predstavuje súčet jednotlivých hodnôt vyplateného nenávratného finančného príspevku.

Intenzita pomoci je hrubá suma pomoci vyjadrená ako percento oprávnených nákladov projektu. Všetky použité číselné údaje sa uvádzajú pred odpočítaním dane alebo iných poplatkov. Ak sa poskytne pomoc v inej forme ako grant, suma pomoci je grantovým ekvivalentom pomoci. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na svoju hodnotu v okamihu poskytnutia. Úrokovou sadzbou, ktorá sa má použiť na diskontné účely a na výpočet výšky pomoci pri zvýhodnenej pôžičke, je referenčná sadzba uplatňovaná v čase grantu. Intenzita pomoci sa vypočítava na prijímateľa.Dokumenty k schémam

Schéma štátnej pomoci

Prílohy ku schémam štátnej pomoci

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci – formuláre

Informatívne dokumenty