Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Bulharsko 2023

Slovensko – Bulharsko 2023
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vládou Bulharskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 1. decembra 2005 v Sofii

Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 10. 2023, dátum ukončenia výzvy je 12. 01. 2024.

Bulharské znenie výzvy

Upozorňujeme na zmenu, kedy je žiadateľ povinný dodržať stanovený maximálny rozsah 10 strán v časti žiadosti F (vecný zámer).

Podklady k výzve


Žiadosť časť A – E 
sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.


Žiadosť časť F žiadosti – Vecný zámer projektu bude 
k dispozícií v elektronickom systéme pri podávaní žiadosti v záložke „Povinné prílohy“.


Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.
Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.