Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Agentúra na podporu výskumu a vývoja má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.apvv.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázky v PDF dokumentoch a na webovom sídle neobsahujú alternatívny text alebo nie je dostatočne výstižný. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Niektoré nadpisy a zoznamy nie sú definované sémanticky správne. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 • Niektoré vstupné polia a navigačné prvky používajú farbu textu, ktorá nemá dostatočný farebný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Zhoršená orientácia pri nazoomovaní stránky – časť podmenu sa skryje. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
 • Pri nastavení režimu responzívneho zobrazenia dochádza v niektorých prípadoch k posúvaniu obsahu v dvoch smeroch. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
 • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Otvorený obsah prekrýva časť iného obsahu bez možnosti jeho zrušenia prostredníctvom klávesu Esc. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
 • Niektoré funkcie obsahu nie sú zamerateľné a nie je ich možné ovládať pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Niektoré prvky sa nedajú dostatočne ovládať pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
 • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Na webovom sídle nie je dodržaná základná hierarchia nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
 • Na webovom sídle sa nachádza menu, pri ktorom výber z položiek pomocou myši je podmienený presnou trajektóriou pohybu. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
 • Na webovom sídle nie je pri anglických textoch programovo nastavený anglický jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých časti]
 • Na webovom sídle sa vyskytujú formuláre, pri ktorých sú vysvetlivky zverejnené pod týmito formulármi. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
 • Na webovom sídle sa nachadzajú formuláre, pri ktorých nie je poskytnutý návrh na opravu chýb, ak tieto chyby boli automaticky zistené pri odosielaní. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chýb]
 • Na stránke sa nachádzajú formuláre, pri ktorých používatelia udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov. Formuláre sa priamo odošlú bez zobrazenia súhrnu zadaných údajov. [Kritérium úspešnosti 3.3.4 Predchádzanie chybám]
 • Webové sídlo obsahuje syntaktické chyby v kóde. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Pri niektorých prvkoch užívateľského rozhrania, (ako sú napr. prvky formulára, odkazy, akordeón) nie je možné z kódu odvodiť ich názov, funkciu či stav. Čítač obrazovky neinformuje používateľa o otvorenej a zatvorenej položke. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 • Stavová správa po odoslaní formulára sa preskočí a prehliadač sa zameria na vstupné pole. Používateľ asistenčnej technológie nie je informovaný o úspešnom odoslaní formulára [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]
 1. so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 25.7.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 25.7.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: agentura (@) apvv.sk.

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk

Sprístupnenie vybraného dokumentu

Žiadosť o sprístupnenie vybraného dokumentu, ktorý nespĺňa štandardy prístupnosti, môžete poslať prostredníctvom kontaktného formulára - uveďte pritom, prosíme, presný názov alebo URL daného dokumentu.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webového sídla je Agentúra na podporu výskumu a vývoja. V prípade problémov s dostupnosťou webového sídla alebo jeho obsahom nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: agentura (@) apvv.sk alebo pomocou kontaktného formulára.