Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Agentúra na podporu výskumu a vývoja má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.apvv.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Obrázky v PDF dokumentoch a na webovom sídle neobsahujú alternatívny text alebo nie je dostatočne výstižný. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Niektoré nadpisy a zoznamy nie sú definované sémanticky správne. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Na webovom sídle nie je dodržaná základná hierarchia nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Na webovom sídle nie je pri anglických textoch programovo nastavený anglický jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých časti]
  1. so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 25.7.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20.06.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: agentura (@) apvv.sk.

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk

Sprístupnenie vybraného dokumentu

Žiadosť o sprístupnenie vybraného dokumentu, ktorý nespĺňa štandardy prístupnosti, môžete poslať prostredníctvom kontaktného formulára - uveďte pritom, prosíme, presný názov alebo URL daného dokumentu.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webového sídla je Agentúra na podporu výskumu a vývoja. V prípade problémov s dostupnosťou webového sídla alebo jeho obsahom nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: agentura (@) apvv.sk alebo pomocou kontaktného formulára.