Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Sprístupňovanie informácií

Agentúra zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na základe vyplnenej žiadosti o sprístupnenie informácií.

Postup agentúry pri poskytovaní uvedených informácií upravuje smernica o slobodnom prístupe k informáciám. Špecifikáciu nákladov a ich výšku spojenú s poskytnutím požadovaných informácíí obsahuje príloha tejto smernice.

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., návrhy, podnety, sťažnosti možno podať:

  • písomne na adresu Agentúra na podporu výskumu a vývoja, P.O.BOX 839 04, Mýtna 23, 839 04 Bratislava 32,
  • elektronicky na agentura@apvv.sk,
  • telefonicky na čísle 02/572 04 554,
  • osobne v podateľni agentúry.

Žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať aj cez elektronický formulár.

Proti rozhodnutiu agentúry o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.
Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Miesto podania opravného prostriedku
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, P.O.BOX 839 04, Mýtna 23, 839 04 Bratislava 32

Spôsob podania opravného prostriedku
Odvolanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.