Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

PP-COVID 2020

PP-COVID 2020
Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení́ neskorších predpisov s označením PP-COVID 2020.

Žiadosti je možné podávať vo všetkých skupinách odborov vedy a techniky (prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy) v zmysle §6, ods.(3) zákona 172/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. V tomto smere výzva nemá obmedzenia.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 06. 2020, dátum ukončenia výzvy je 15. 07. 2020. 

Podklady k výzve

Žiadosť časť A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.

Žiadosť časť PP-F žiadosti – Vecný zámer projektu bude k dispozícií v elektronickom systéme pri podávaní žiadosti v záložke „Povinné prílohy“.


Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára

Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.