phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Opatrenia k riešeniu projektov

Vážené riešiteľky, vážení riešitelia projektov,

v súvislosti s pracovnými obmedzeniami vyvolanými pandémiou koronavírusu a následnými opatreniami prijatými zodpovednými orgánmi, Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijíma nasledovné opatrenia k riešeniu projektov.

Usmernenie k riešeniu projektov

APVV do konca týždňa zverejní informáciu o zmene harmonogramu podávania rôznych správ o riešení projektov, o posune termínov ukončovania riešenia, o zmenách pravidiel v čerpaní financií ako aj o možnom novom programe orientovanom na výskum koronavírusu. Taktiež poskytneme informácie o stave hodnotenia VV 2019.

V prípade potreby a ďalších zmien bude informácia pravidelne aktualizovaná.

Stanovisko agentúry k predkladaniu monitorovacích správ za rok 2019

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po skončení lehoty na riešenie projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu.

V nadväznosti na súčasnú situáciu v spojitosti s COVID-19 agentúra rozhodla o posunutí termínu na predkladanie monitorovacích správ za rok 2019, a to do konca apríla 2020. Uvedené platí pre elektronickú aj listinnú verziu monitorovacej správy.

Opatrenia č.3 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.3/2020.

Predĺženie termínu na predkladanie ročných správ za rok 2019 v rámci výskumnej bilaterálnej výzvy SK-BY-RD 2019

V nadväznosti na prebiehajúcu situáciu v spojitosti s COVID-19 rozhodla APVV posunúť termín predkladania ročných správ za rok 2019 v rámci projektov výskumnej bilaterálnej výzvy SK‑BY-RD 2019, a to do 15.05.2020.

Opatrenia č.2 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 16.3.2020 do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.2/2020.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »